Prijava brojila

  • Svaki novi vlasnik stana je dužan da u roku od 15 dana od dana kupovine stana da se prijavi u EDB i potpiše ugovor kako bi računi stizali na njegovo ime. Za prijavu električnog brojila potrebno je poneti:
    – overen kupoprodajni ugovor i
    – ličnu kartu
  • Ukoliko je električno brojilo bilo prijavljeno na prehodnog vlasnika stana, potrebno je, pored gore navedenih dokumenata, dostaviti i dokaz da je prethodni vlasnik izmirio sve svoje obaveze. Prijava brojila se vrši na adresi Masarikova br. 3 na šalterima broj 16, 17 i 18.

Napomena: Ukoliko brojilo nije prijavljeno duži vremenski period, prilikom dobijanja prvog računa, obračun se objedinjeno vrši za sve mesece na jednom računu i postoji mogućnost ulaska u crvenu zonu, što za posledicu može da ima veliki ukupan iznos dugovanja na vašem računu (veći iznos nego da je brojilo prijavljeno na vreme).

Tarifni sistem

Električna energija koja se isporučuje potrošačima obračunava se u skladu sa važećom Odlukom o tarifnom sistemu za prodaju električne energije, koju primenjuju sve elektrodistribucije na teritoriji Republike Srbije. Tarifnim sistemom utvrđeni su kriterijumi i merila za određivanje kategorije potrošnje i grupe potrošača, kao i obračunski elementi za utvrđivanje vrednosti isporučene električne energije i način njihove primene. Očitavanje se vrši na mesečnom nivou, a po Odluci o opštim uslovima za isporuku električne energije obračunski period za kategoriju potrošača “široka potrošnja – domaćinstva” može biti i do tri meseca.

Postoje tri zone potrošnje (na mesečnom nivou od 30 dana):
– Zelena:  do 350 kWh
– Plava:  350 – 1600 kWh
– Crvena: iznad 1600 kWh

Cena po zonama (bez PDV 20% i bez popusta 5%)

ZONA VIŠA TARIFA (RSD) NIŽA TARIFA (RSD)
ZELENA 5,628 1,407
PLAVA 8,440 2,110
CRVENA 16,880 4,220

Napomena: Niza dnevna tarifa (jeftina struja) na podruciju grada Beogrda je u periodu od 00.00h do 08.00h

Popusti pri plaćanju računa

  • Sva domaćinstva koja redovno i u potpunosti izmiruju svoje mesečne obaveze u roku naznačenom na obračunu i nemaju zaostalih dugovanja, stiču pravo na popust od 5% na iznos zaduženja po mesečnom obračunu.
  • Pravo na popust od 30% na vrednost utrošene električne energije do 450 kWh imaju korisnici materijalnog obezbeđenja koje odredi Gradski centar za socijalni rad.
  • Za porodična domaćinstva, čiji mesečni prihod ne prelazi dvostruki iznos cenzusa za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, odobrava se popust od 30% na utrošenih do 300 kWh mesečno. Pravo na popust ostvaruje se preko Centra za socijalni rad, a korisnici materijalnog obezbeđenja, koji ostvaruju popust u ceni električne energije, nemaju pravo na popust na osnovu ove odluke.

Napomena: Najčešća greška koja se pokazala u praksi je da prilikom plaćanja računa mnogi zaokružuju na manju sumu od one na računu, čime bez obzira što su platili u roku račun, gube pravo na popust.